OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

PROGER Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14 61-139 POZNAŃ

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) regulują warunki sprzedaży towarów przez firmę PROGER Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej

„Sprzedawcą” na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej „Kupujący” lub „Kupującymi”.

Sprzedawca dostarcza OWS wraz z ofertą sprzedaży towarów lub usług oraz fakturą sprzedaży.

Kupujący, który otrzymał OWS, związany jest ich postanowieniami przy każdym zakupie, dokonywanym po ich otrzymaniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko wtedy, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWS.

Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia 01.03.2013 r.

 

2. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem:

1) listu poleconego,

2) korespondencji elektronicznej.

 

2. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia Sprzedawcy kopie następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,

b) decyzji o nadaniu numeru REGON,

c) decyzji o nadaniu numeru NIP,

d) formularzy F/01 oraz CIT-2 za ostatni okres obrachunkowy.

 

3. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 2 nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedawcą w stałych stosunkach   gospodarczych.

3. CENA I WYNAGRODZENIE

1. Podane ceny nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony w wysokości zgodnej z aktualnymi przepisami.

2. Ceny wyrażone w walucie obcej przeliczane są na złote polskie zgodnie z kursem sprzedaży walut Banku Pekao SA obowiązującym w dniu wystawienia faktury.

 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. W przypadku Kupujących, składających zamówienie po raz pierwszy, zamówienie realizowane jest po otrzymaniu 100% przedpłaty (na podstawie faktury proforma). Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po wpłynięciu środków na konto Sprzedawcy.

2. W przypadku zaległości płatniczych istniejących na dzień sporządzania oferty lub po otrzymaniu zamówienia, warunkiem realizacji zamówienia jest uregulowanie zaległości oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia.

3. W przypadku nieuregulowania płatności w ustalonym terminie, zostaną naliczone odsetki ustawowe. Brak terminowego regulowania płatności powoduje również, że wobec Kupującego składającego kolejne zamówienia, Sprzedający stosuje takie zasady, jak wobec nowego klienta.

 

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin dostawy jest zgodny z terminem podanym na ofercie Sprzedawcy. W przypadku towaru z serii „SILVER LINE” - termin dostawy może wynosić 3-4 miesiące od daty potwierdzenia zamówienia.

2. Sprzedawca dołoży należytej staranności w zapewnieniu terminowej dostawy towaru; jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za zwłokę w dostawie towaru, chyba że naruszenie nastąpiło z własnej winy umyślnej. W przypadku, niezależnego od Sprzedawcy, opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

3. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towaru, dostarczonego przed upływem terminu dostawy.

4. Termin dostawy może ulec zawieszeniu w każdym przypadku, w którym Kupujący zalega z zapłatą wymagalnych zobowiązań względem Sprzedawcy, także z innych tytułów niż umowa sprzedaży tego towaru.

5. Koszty transportu krajowego i ryzyko z nim związane (od daty załadunku) obciążają Kupującego.

5.1 O ile nie ustalono warunków wysłania towaru, Sprzedawca wedle własnego wyboru zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.

5.2 Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania.

5.3 Przy odbiorze towaru Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan opakowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek śladów uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia w obecności kuriera, protokołu szkód i przesłania go do Sprzedawcy pod rygorem utraty roszczeń z tytułu wad towaru, które były możliwe do ujawnienia przy jego odbiorze. Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar i zgłosić ujawnione wady w terminie 2 dni od dnia jego odbioru od przewoźnika, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu wad.

6. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu zamówienia powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

 

6. GWARANCJA

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 1 roku od daty sprzedaży.

2. Rękojmia za wady fizyczne zostaje wyłączona.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne, tkwiące w urządzeniu.

4. Gwarancją nie są objęte wszelkie wady fizyczne powstałe wskutek :

4.1 niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia, przez co należy rozumieć dokonanie tych czynności sprzecznie z instrukcją obsługi urządzenia;

4.2 oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania sił przyrody;

4.3 używania urządzenia łącznie z innymi urządzeniami nie przeznaczonymi do ich używania z danym urządzeniem lub też z urządzeniami innymi niż zalecane w dokumentach technicznych producenta urządzenia;

4.4 wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urządzenia;

4.5  zwarcia w instalacji elektrycznej znajdującej się poza urządzeniem;

4.6 eksploatacji urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, substancji chemicznie agresywnych, wysokich temperatur itp.

5. W razie wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad fizycznych urządzenia, Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy urządzenia lub jego wymiany na urządzenie wolne od wad.

5.1 Świadczenie gwarancyjne powinno zakończyć się w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia tego urządzenia do Sprzedawcy. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego i poda nowy termin.

6. W przypadku, gdy urządzenie ma zostać dostarczone na koszt Kupującego do siedziby Sprzedawcy lub na adres podany przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest nadać urządzenie w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym warunki transportu i przechowywania zbliżone do opakowania fabrycznego. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu ponosi Kupujący. Po naprawie urządzenia może być ono odebrane przez Kupującego lub przesłane przez Sprzedawcę na koszt Kupującego na adres przez niego podany.

7. Reklamowane urządzenie może zostać poddane przez serwis producenta testom mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia zgłaszanej wady, jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Kupującego wady objętej gwarancją, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami stąd wynikającymi.

8. Kupujący traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie:

8.1 dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym zakresie samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej  osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego Sprzedawcy;

8.2 stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację;

8.3 stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenie lub zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację;

8.4 naruszenia obowiązków wynikających dla Kupującego z niniejszej gwarancji;

8.5 upływu okresu gwarancji.

9. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, tj. z wyjątkiem winy umyślnej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności:

9.1 za szkody, w tym utracone korzyści Kupującego, wynikające z konieczności naprawy urządzenia;

9.2 za szkody, w tym utracone korzyści Kupującego wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia.

10. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie Kupującemu określonemu w fakturze sprzedaży i ma charakter nieprzenoszalny. Sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczeń gwarancyjnych na rzecz innej osoby niż Kupujący, pozostający właścicielem urządzenia.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

3. Wszelkie zmiany umów lub zamówień winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Proger Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań
e-mail: biuro@proger.pl tel. 61 657 06 35, 657 06 36 fax 61 879 99 18
NIP 782-23-44-120 KRS 0000247663 REGON 300210998
© Copyright 2020 by Proger Sp. z o.o. All rights reserved. Projekt i wdrożenie: TERMINAL